DateTime::Locale::mai

Section: User Contributed Perl Documentation (3)
Updated: 2021-01-27
Page Index
 

NAME

DateTime::Locale::mai - Locale data examples for the Maithili (mai) locale  

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Maithili locale.  

Days

Wide (format)

 सोमवार
 मंगलवार
 बुधवार
 गुरुवार
 शुक्रवार
 शनिवार
 रविवार

Abbreviated (format)

 सोम
 मंगल
 बुध
 गुरु
 शुक्र
 शनि
 रवि

Narrow (format)

 सो
 मं
 बु
 गु
 शु
 श
 र

Wide (stand-alone)

 सोमवार
 मंगलवार
 बुधवार
 गुरुवार
 शुक्रवार
 शनिवार
 रविवार

Abbreviated (stand-alone)

 सोम
 मंगल
 बुध
 गुरु
 शुक्र
 शनि
 रवि

Narrow (stand-alone)

 सो
 मं
 बु
 गु
 शु
 श
 र

 

Months

Wide (format)

 जनवरी
 फ़रवरी
 मार्च
 अप्रैल
 मई
 जून
 जुलाई
 अगस्त
 सितंबर
 अक्तूबर
 नवंबर
 दिसंबर

Abbreviated (format)

 जन॰
 फ़र॰
 मार्च
 अप्रैल
 मई
 जून
 जुल॰
 अग॰
 सित॰
 अक्तू॰
 नव॰
 दिस॰

Narrow (format)

 ज
 फ़
 मा
 अ
 म
 जू
 जु
 अ
 सि
 अ
 न
 दि

Wide (stand-alone)

 जनवरी
 फ़रवरी
 मार्च
 अप्रैल
 मई
 जून
 जुलाई
 अगस्त
 सितंबर
 अक्तूबर
 नवंबर
 दिसंबर

Abbreviated (stand-alone)

 जन॰
 फ़र॰
 मार्च
 अप्रैल
 मई
 जून
 जुल॰
 अग॰
 सित॰
 अक्तू॰
 नव॰
 दिस॰

Narrow (stand-alone)

 ज
 फ़
 मा
 अ
 म
 जू
 जु
 अ
 सि
 अ
 न
 दि

 

Quarters

Wide (format)

 पहली तिमाही
 दूसरी तिमाही
 तीसरी तिमाही
 चौथी तिमाही

Abbreviated (format)

 ति1
 ति2
 ति3
 ति4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 पहली तिमाही
 दूसरी तिमाही
 तीसरी तिमाही
 चौथी तिमाही

Abbreviated (stand-alone)

 ति1
 ति2
 ति3
 ति4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

 

Eras

Wide (format)

 ईसा-पूर्व
 ईस्वी

Abbreviated (format)

 ईसा-पूर्व
 ईस्वी

Narrow (format)

 ईसा-पूर्व
 ईस्वी

 

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = मंगलवार, 5 फ़रवरी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्रवार, 22 दिसंबर 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = शनिवार, 15 सितंबर -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़रवरी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिसंबर 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सितंबर -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सित॰ -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

 

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM

 

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = मंगलवार, 5 फ़रवरी 2008 के 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्रवार, 22 दिसंबर 1995 के 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = शनिवार, 15 सितंबर -10 के 4:44:23 AM UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़रवरी 2008 के 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिसंबर 1995 के 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सितंबर -10 के 4:44:23 AM UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008, 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995, 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सित॰ -10, 4:44:23 AM

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08, 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95, 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10, 4:44 AM

 

Available Formats

Bh (B h)

  2008-02-05T18:30:30 = B 6
  1995-12-22T09:05:02 = B 9
 -0010-09-15T04:44:23 = B 4

Bhm (B h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = B 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = B 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = B 4:44

Bhms (B h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = B 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = B 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = B 4:44:23

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि

EBhm (E B h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र B 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि B 4:44

EBhms (E B h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र B 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि B 4:44:23

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 5
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 22
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि 4:44:23 AM

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ईस्वी
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ईस्वी
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ईसा-पूर्व

GyMMM (MMM G y)

  2008-02-05T18:30:30 = फ़र॰ ईस्वी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = दिस॰ ईस्वी 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सित॰ ईसा-पूर्व -10

GyMMMEd (E, d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 5 फ़र॰ 2008 ईस्वी
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र, 22 दिस॰ 1995 ईस्वी
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰ -10 ईसा-पूर्व

GyMMMd (d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008 ईस्वी
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995 ईस्वी
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सित॰ -10 ईसा-पूर्व

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि, 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = फ़र॰
  1995-12-22T09:05:02 = दिस॰
 -0010-09-15T04:44:23 = सित॰

MMMEd (E, d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 5 फ़र॰
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र, 22 दिस॰
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फ़रवरी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of दिसंबर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सितंबर

MMMMd (d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़रवरी
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिसंबर
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सितंबर

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़र॰
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिस॰
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सित॰

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र, 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि, 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फ़र॰ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = दिस॰ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सित॰ -10

yMMMEd (E, d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 5 फ़र॰ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र, 22 दिस॰ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰ -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फ़रवरी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = दिसंबर 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सितंबर -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सित॰ -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = ति1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ति4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ति3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = पहली तिमाही 2008
  1995-12-22T09:05:02 = चौथी तिमाही 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = तीसरी तिमाही -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

 

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (सोमवार)  

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल फ़र॰ 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = शुक्र दिस॰ 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = शनि सित॰ 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

 

SUPPORT

See DateTime::Locale.


 

Index

NAME
DESCRIPTION
Days
Months
Quarters
Eras
Date Formats
Time Formats
Datetime Formats
Available Formats
Miscellaneous
Strftime Patterns
SUPPORT