dpkg-architecture

Section: dpkg suite (1)
Updated: 1970-01-01
Page Index
 

NAAM

dpkg-architecture - de architectuur voor het bouwen van pakketten instellen en vaststellen  

OVERZICHT

dpkg-architecture [optie...] [commando]  

BESCHRIJVING

dpkg-architecture biedt een mogelijkheid om de bouw- en host-architectuur voor het bouwen van pakketten vast te stellen en in te stellen.

The build architecture is always determined by either the DEB_BUILD_ARCH variable if set (and --force not being specified) or by an external call to dpkg(1), and cannot be set at the command line.

You can specify the host architecture by providing one or both of the options --host-arch and --host-type, otherwise the DEB_HOST_ARCH variable is used if set (and --force not being specified). The default is determined by an external call to gcc(1), or the same as the build architecture if CC or gcc are both not available. One out of --host-arch and --host-type is sufficient, the value of the other will be set to a usable default. Indeed, it is often better to only specify one, because dpkg-architecture will warn you if your choice does not match the default.  

COMMANDO'S

-l, --list
De omgevingsvariabelen weergeven, één per regel, volgens de indeling VARIABELE=waarde. Dit is de standaardactie.
-e, --equal architectuur
Nagaan of de architecturen gelijk zijn (sinds dpkg 1.13.13). Het vergelijkt de huidige of opgegeven Debian host-architectuur met architectuur om na te gaan of ze gelijk zijn. Deze actie zal geen architectuurjokertekens verwerken. Het commando sluit af met een afsluitstatus 0 bij gelijkheid en 1 bij ongelijkheid.
-i, --is architectuurjokerteken
Nagaan of de architecturen gelijk zijn (sinds dpkg 1.13.13). Het vergelijkt de huidige of opgegeven Debian host-architectuur met architectuurjokerteken, nadat dit als een architectuurjokerteken verwerkt werd, om na te gaan of beide gelijk zijn. Het commando sluit af met een afsluitstatus 0 bij gelijkheid en 1 bij ongelijkheid.
-q, --query variabelenaam
De waarde van één enkele variabele tonen.
-s, --print-set
Print an export command. This can be used to set the environment variables using the POSIX shell or make eval, depending on the output format.
-u, --print-unset
Print a similar command to --print-set but to unset all variables.
-c, --command commando-tekenreeks
Een commando-tekenreeks uitvoeren in een omgeving waarin alle variabelen ingesteld zijn op de vastgelegde waarde.
-L, --list-known
Een lijst van geldige architectuurbenamingen tonen. Kan eventueel ingeperkt worden met een of meer van de vergelijkingsopties --match-wildcard, --match-bits of --match-endian (sinds dpkg 1.17.14).
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
--version
De versie tonen en afsluiten.
 

OPTIES

-a, --host-arch architectuur
De Debian-architectuur voor de host instellen.
-t, --host-type gnu-systeemtype
Het GNU-systeemtype instellen voor de host.
-A, --target-arch architectuur
De Debian-architectuur instellen voor het doel (sinds dpkg 1.17.14).
-T, --target-type gnu-systeemtype
Het GNU-systeemtype instellen voor het doel (sinds dpkg 1.17.14).
-W, --match-wildcard architectuurjokerteken
De architecturen die door --list-known weergegeven worden, beperken tot die welke beantwoorden aan het opgegeven architectuurjokerteken (sinds dpkg 1.17.14).
-B, --match-bits architectuur-bits
De architecturen die door --list-known weergegeven worden, beperken tot die met de opgegeven CPU-bits (sinds dpkg 1.17.14). Ofwel 32 ofwel 64.
-E, --match-endian architectuur-bytevolgorde
De architecturen die door --list-known weergegeven worden, beperken tot die met de opgegeven bytevolgorde (endianness) (sinds dpkg 1.17.14). Ofwel little ofwel big.
--print-format format
Sets the output format for --print-set and --print-unset (since dpkg 1.20.6), to either shell (default) or make.
-f, --force
Waarden die door bestaande omgevingsvariabelen ingesteld zijn en die dezelfde naam hebben als die welke door de scripts gebruikt worden, worden gehonoreerd (d.w.z. gebruikt door dpkg-architecture), behalve wanneer deze forceer-vlag gebruikt wordt. Dit laat de gebruiker toe om een waarde te vervangen, zelfs als het aanroepen van dpkg-architecture ingebed zit in een ander script (bijvoorbeeld dpkg-buildpackage(1)).
 

TERMINOLOGIE

bouwmachine
De machine waarop het pakket gebouwd wordt.
hostmachine
De machine waarvoor het pakket gebouwd wordt.
doelmachine
De machine waarvoor de compiler bouwt. Dit is enkel nodig bij het bouwen van een kruisgereedschapskist (cross-toolchain), een gereedschapskist die gebouwd zal worden op de bouwarchitectuur om uitgevoerd te worden op de hostarchitectuur en code moet bouwen voor de doelarchitectuur.
Debian-architectuur
De tekenreeks waarmee de Debian-architectuur aangeduid wordt en die ook de boomstructuur met de binaire pakketten in het FTP-archief specificeert. Voorbeelden: i386, sparc, hurd-i386.
Debian-architectuurtupel
Een Debian-architectuurtupel is de volledige unieke architectuurnaam met de expliciete vermelding van alle componenten. Dit verschilt minstens daarin van een Debian architectuur dat de component cpu niet de abi impliceert. Het huidige tupel heeft als vorm abi-libc-os-cpu. Voorbeelden: base-gnu-linux-amd64, eabihf-musl-linux-arm.
Debian-architectuurjokerteken
Een Debian-architectuurjokerteken is een speciale architectuurtekenreeks die een overeenkomst oplevert met elke echte architectuur die er onder hoort. De algemene vorm is een Debian-architectuurtupel met vier of minder elementen en waarvan er minstens een any is. Ontbrekende elementen van de tupel worden impliciet als any voorgevoegd, en dus zijn de volgende koppels equivalent:
any-any-any-any = any
any-any-os-any = os-any
any-libc-any-any = libc-any-any

Voorbeelden: linux-any, any-i386, hurd-any, eabi-any-any-arm, musl-any-any.

GNU-systeemtype
Een tekenreeks die een architectuurspecificatie inhoudt en bestaat uit twee delen met daartussen een koppelteken: cpu en systeem. Voorbeelden: i586-linux-gnu, sparc-linux-gnu, i686-gnu, x86_64-netbsd.
multiarch-triplet
Het uitgezuiverde GNU-systeemtype dat voor bestandssysteempaden gebruikt wordt. Dit triplet verandert zelfs niet wanneer het referentie-ISA verhoogd wordt, waardoor de resulterende paden stabiel blijven door de tijd. Het enige verschil met het GNU-systeemtype is momenteel dat voor op i386 gebaseerde systemen het CPU-gedeelte steeds i386 is. Voorbeelden: i386-linux-gnu, x86_64-linux-gnu. Voorbeelden van paden: /lib/powerpc64le-linux-gnu/, /usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/.
 

VARIABELEN

The following variables are read from the environment (unless --force has been specified) and set by dpkg-architecture (see the TERMS section for a description of the naming scheme):
DEB_BUILD_ARCH
De Debian architectuur van de bouwmachine.
DEB_BUILD_ARCH_ABI
The Debian ABI name of the build machine (since dpkg 1.18.11).
DEB_BUILD_ARCH_LIBC
De Debian libc-naam van de bouwmachine (sinds dpkg 1.18.11).
DEB_BUILD_ARCH_OS
De Debian systeemnaam van de bouwmachine (sinds dpkg 1.13.2).
DEB_BUILD_ARCH_CPU
The Debian CPU name of the build machine (since dpkg 1.13.2).
DEB_BUILD_ARCH_BITS
De pointergrootte van de bouwmachine (in bits; sinds dpkg 1.15.4).
DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
De bytevolgorde (endianness) van de bouwmachine (little / big; sinds dpkg 1.15.4).
DEB_BUILD_GNU_CPU
The GNU CPU part of DEB_BUILD_GNU_TYPE.
DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
The GNU system part of DEB_BUILD_GNU_TYPE.
DEB_BUILD_GNU_TYPE
Het GNU-systeemtype van de bouwmachine.
DEB_BUILD_MULTIARCH
Het uitgezuiverde GNU-systeemtype van de bouwmachine, dat gebruikt wordt voor bestandssysteempaden (sinds dpkg 1.16.0).
DEB_HOST_ARCH
De Debian architectuur van de hostmachine.
DEB_HOST_ARCH_ABI
The Debian ABI name of the host machine (since dpkg 1.18.11).
DEB_HOST_ARCH_LIBC
De Debian libc-naam van de hostmachine (sinds dpkg 1.18.11).
DEB_HOST_ARCH_OS
De Debian systeemnaam van de hostmachine (sinds dpkg 1.13.2).
DEB_HOST_ARCH_CPU
The Debian CPU name of the host machine (since dpkg 1.13.2).
DEB_HOST_ARCH_BITS
De pointergrootte van de hostmachine (in bits; sinds dpkg 1.15.4).
DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
De bytevolgorde (endianness) van de hostmachine (little / big; sinds dpkg 1.15.4).
DEB_HOST_GNU_CPU
The GNU CPU part of DEB_HOST_GNU_TYPE.
DEB_HOST_GNU_SYSTEM
The GNU system part of DEB_HOST_GNU_TYPE.
DEB_HOST_GNU_TYPE
Het GNU-systeemtype van de hostmachine.
DEB_HOST_MULTIARCH
Het uitgezuiverde GNU-systeemtype van de hostmachine, dat gebruikt wordt voor bestandssysteem-paden (sinds dpkg 1.16.0).
DEB_TARGET_ARCH
De Debian architectuur van de doelmachine (sinds dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_ARCH_ABI
The Debian ABI name of the target machine (since dpkg 1.18.11).
DEB_TARGET_ARCH_LIBC
De Debian libc-naam van de doelmachine (sinds dpkg 1.18.11).
DEB_TARGET_ARCH_OS
De Debian systeemnaam van de doelmachine (sinds dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_ARCH_CPU
The Debian CPU name of the target machine (since dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_ARCH_BITS
De pointergrootte van de doelmachine (in bits; sinds dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_ARCH_ENDIAN
De bytevolgorde (endianness) van de doelmachine (little / big; sinds dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_GNU_CPU
The GNU CPU part of DEB_TARGET_GNU_TYPE (since dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_GNU_SYSTEM
The GNU system part of DEB_TARGET_GNU_TYPE (since dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_GNU_TYPE
Het GNU-systeemtype van de doelmachine (sinds dpkg 1.17.14).
DEB_TARGET_MULTIARCH
Het uitgezuiverde GNU-systeemtype van de doelmachine, dat gebruikt wordt voor bestandssysteempaden (sinds dpkg 1.17.14).
 

BESTANDEN

 

Architectuurtabellen

Al deze bestanden moeten aanwezig zijn, wil dpkg-architecture kunnen werken. Hun locatie kan veranderd worden bij de programmauitvoering met de omgevingsvariabele DPKG_DATADIR. Deze tabellen bevatten op hun eerste regel een pseudo-veld format Version om hun indeling aan te geven, zodat ontleders kunnen nagaan of zij ermee kunnen omgaan, zoals ``# Version=1.0''.
/usr/share/dpkg/cputable
Tabel met gekende CPU-namen en hun omzetting naar een GNU-naam. Indeling versie 1.0 (sinds dpkg 1.13.2).
/usr/share/dpkg/ostable
Tabel van gekende namen van besturingssystemen en hun omzetting naar een GNU-naam. Indeling versie 2.0 (sinds dpkg 1.18.11).
/usr/share/dpkg/tupletable
Omzetting tussen Debian architectuurtupels en Debian architectuurnamen. Indeling versie 1.0 (sinds dpkg 1.18.11).
/usr/share/dpkg/abitable
Tabel van Debian architectuur-ABI-attribuutvervangingen. Indeling versie 2.0 (sinds dpkg 1.18.11).
 

Ondersteuning bij het maken van een pakket

/usr/share/dpkg/architecture.mk
Makefile-fragment dat alle variabelen die dpkg-architecture uitvoert, behoorlijk instelt en exporteert (sinds dpkg 1.16.1).
 

VOORBEELDEN

dpkg-buildpackage kan gebruikt worden met de optie -a en geeft die door aan dpkg-architecture. Andere voorbeelden:

 CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

 eval $(dpkg-architecture -u)

Verifiëren of de huidige of opgegeven hostarchitectuur gelijk is aan een architectuur:

 dpkg-architecture -elinux-alpha

 dpkg-architecture -amips -elinux-mips

Verifiëren of de huidige of opgegeven hostarchitectuur een Linux-systeem is:

 dpkg-architecture -ilinux-any

 dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

 

Het gebruik in debian/rules

De omgevingsvariabelen die door dpkg-architecture ingesteld worden, worden doorgegeven aan debian/rules als variabelen voor make (zie de documentatie van make). U mag er echter niet op vertrouwen, aangezien dit het handmatig uitvoeren van het script verhindert. In de plaats daarvan zou u ze altijd moeten initialiseren met door dpkg-architecture met de optie -q te gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden die ook illustreren hoe u in uw pakket ondersteuning voor cross-compilatie kunt verbeteren:

Het opvragen van het GNU-systeemtype en dit doorgeven aan ./configure:

 DEB_BUILD_GNU_TYPE ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
 DEB_HOST_GNU_TYPE ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)
 [...]
 ifeq ($(DEB_BUILD_GNU_TYPE), $(DEB_HOST_GNU_TYPE))
 confflags += --build=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)
 else
  confflags += --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) \
        --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)
 endif
 [...]
 ./configure $(confflags)

Iets enkel voor een specifieke architectuur doen:

 DEB_HOST_ARCH ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

 ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
  [...]
 endif

of indien u enkel dient te controleren wat het type CPU of OS is, moet u de variabele DEB_HOST_ARCH_CPU of DEB_HOST_ARCH_OS gebruiken.

Merk op dat u ook kunt betrouwen op een extern Makefile-fragment om al de variabelen behoorlijk in te stellen die door dpkg-architecture kunnen aangeleverd worden:

 include /usr/share/dpkg/architecture.mk

 ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
  [...]
 endif

In ieder geval moet u nooit dpkg --print-architecture gebruiken om architectuurinformatie te bekomen tijdens het bouwen van een pakket.  

OMGEVING

DPKG_DATADIR
Indien deze variabele een waarde heeft, zal ze gebruikt worden als de data-map van dpkg waarin zich de architectuurtabellen bevinden (sinds dpkg 1.14.17). Staat standaard ingesteld op «/usr/share/dpkg».
DPKG_COLORS
Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
DPKG_NLS
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).
 

OPMERKINGEN

Alle lange commando- en optienamen kunnen slechts sinds dpkg 1.17.17 gebruikt worden.  

ZIE OOK

dpkg-buildpackage(1).


 

Index

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
COMMANDO'S
OPTIES
TERMINOLOGIE
VARIABELEN
BESTANDEN
Architectuurtabellen
Ondersteuning bij het maken van een pakket
VOORBEELDEN
Het gebruik in debian/rules
OMGEVING
OPMERKINGEN
ZIE OOK