APT\-SORTPKGS

Section: APT (1)
Updated: 30 listopad 2013
Page Index
 

NAZWA

apt-sortpkgs - Narzędzie użytkowe do sortowania plików indeksu  

STRESZCZENIE

apt-sortpkgs [-s] [-o=opcja_konfiguracji] [-c=plik_konfiguracyjny] nazwa_pliku... {-v | --version} {-h | --help}
 

OPIS

apt-sortpkgs

bierze plik indeksu (Source lub Packages) i sortuje rekordy po nazwie pakietu. Posortuje także pola w każdym rekordzie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami sortowania.

Wyjście programu jest wypisywane na standardowe wyjście, wejście musi pochodzić z pliku.  

OPCJE

Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f, -f=no albo czegoś podobnego.

-s, --source

Używa kolejności pól indeksu pliku Source. Pozycja w pliku konfiguracji: APT::SortPkgs::Source.

-h, --help

Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

-v, --version

Wyświetla wersję programu.

-c, --config-file

Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia. Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej APT_CONFIG. Informacje o składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

-o, --option

Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.
 

ZOBACZ TAKŻE

apt.conf(5)  

DIAGNOSTYKA

apt-sortpkgs zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.  

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).  

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.  

AUTORZY

Jason Gunthorpe

zespół APT

 

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
http://bugs.debian.org/src:apt


 

Index

NAZWA
STRESZCZENIE
OPIS
OPCJE
ZOBACZ TAKŻE
DIAGNOSTYKA
BUGS
TŁUMACZENIE
AUTORZY
PRZYPISY