WHATIS

Section: Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego (1)
Updated: 2020-06-01
Page Index
 

NAZWA

whatis - wyświetla jednolinijkowe opisy stron podręcznika systemowego  

SKŁADNIA

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s lista] [-m system[,...]] [-M ścieżka] [-L ustawienia_językowe] [-C plik] nazwa ...  

OPIS

Każda strona podręcznika zawiera krótki opis. whatis przeszukuje nazwy stron podręcznika i wyświetla opisy stron pasujących do podanej nazwy.

nazwa może zawierać znaki dopasowania (-w) lub być wyrażeniem regularnym (-r). Podczas używania tych opcji może być potrzebne umieszczenie nazwy w cudzysłowach lub poprzedzenie zawartych w niej znaków specjalnych znakiem odwrotnego ukośnika (\), aby zapobiec interpretowaniu ich przez powłokę.

Podczas przeszukiwania są używane indeksowane bazy danych, które są aktualizowane przez program mandb, który w zależności od instalacji, może być uruchamiany okresowo przez program cron lub ręcznie po zainstalowaniu nowych stron podręcznika. Za pomocą poniższego polecenia można z indeksowanej bazy danych utworzyć przestarzałą, tekstową bazę danych whatis:

whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

gdzie manpath jest hierarchią stron podręcznika ekranowego taką jak /usr/man.  

OPCJE

-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-v, --verbose
Wyświetla szczegółowe ostrzeżenia.
-r, --regex
Interpretuje każdą nazwę jako wyrażenie regularne. Jeżeli nazwa pasuje do jakiejkolwiek części nazwy strony podręcznika, zostanie dopasowana. Opcja ta trochę spowalnia działanie whatis z powodu natury takich wyszukiwań bazy danych.
-w, --wildcard
Interpretuje każdą nazwę jako wzorzec zawierający globalne znaki dopasowania w stylu powłoki. Aby dopasowanie było poprawne, nazwa musi pasować do całej nazwy strony podręcznika. Opcja ta trochę spowalnia działanie whatis z powodu natury takich wyszukiwań bazy danych.
-l, --long
Nie przycina wyjścia do szerokości terminalu. Normalnie, wyjście będzie skrócone do szerokości terminalu, aby uniknąć brzydkich efektów w przypadku źle napisanych sekcji NAZWA.
-s list/, --sections=list/, --section=list
Przeszukuje tylko podaną sekcje podręcznika. lista jest rozdzielona średnikami lub przecinkami listą sekcji. Jeśli element listy jest sekcją prostą, na przykład "3", to wyświetlona lista opisów będzie zawierać strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd., podczas gdy jeżeli element listy zawiera rozszerzenie, na przykład "3perl", to lista będzie zawierać tylko i wyłącznie strony w tej sekcji podręcznika.
-m system[,...], --systems=system[,...]
Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego systemu operacyjnego, to ta opcja zapewnia do nich dostęp. W celu włączenia hierarchii stron podręcznika man z systemu NewOS, należy użyć opcji -m NewOS.

Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja nadpisuje wartości ustawione w zmiennej środowiska $SYSTEM.

-M ścieżka--manpath=ścieżka
Określa alternatywny zbiór rozdzielonych dwukropkami hierarchii stron podręcznika do przeszukiwania. Domyślnie whatis używa wartości zmiennej środowiskowej $MANPATH, chyba że jest pusta, co spowoduje, że na podstawie wartości zmiennej środowiska $PATH określi odpowiednią ścieżkę poszukiwań man. Opcja ta nadpisuje zawartość zmiennej $MANPATH.
-L ustawienia_językowe--locale=ustawienia_językowe
whatis zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez wywołanie systemowej funkcji C setlocale(3), która określa je na podstawie różnych zmiennych środowiska, takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone przez tę funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania ustawień_językowych do programu whatis. Uwaga: będzie to miało wpływ tylko na wyszukiwanie stron podręcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w języku określonym na początku działania.
-C plik--config-file=plik
Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
--usage
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji.
 

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.
2
Błąd działania.
16
Nie znaleziono niczego, co spełniałoby kryteria wyszukiwania.
 

ŚRODOWISKO

SYSTEM
Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.
MANPATH
Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).
MANWIDTH
If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.
 

PLIKI

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.
/usr/share/man/.../whatis
Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.
 

ZOBACZ TAKŻE

apropos(1), man(1), mandb(8)  

AUTOR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).Colin Watson (cjwatson@debian.org).
 

BŁĘDY

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db  

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE
KOD ZAKOŃCZENIA
ŚRODOWISKO
PLIKI
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR
BŁĘDY
TŁUMACZENIE