ADDUSER

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: wersja 3.118ubuntu1
Page Index
 

NAZWA

adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu  

SKŁADNIA

adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

adduser --system [opcje] [--home KATALOG] [--shell POWŁOKA] [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

adduser [opcje] użytkownik grupa  

WSPÓLNE OPCJE


[--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf PLIK]  

OPIS

adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod wybierającymi zgodne ze standardami Debiana wartości identyfikatora użytkownika (UID) i identyfikatora grupy (GID), tworzącymi katalogi domowe, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup mogą być użyte w jednym z pięciu trybów:  

Dodawanie zwykłych użytkowników

adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji --system lub --group, doda zwykłego użytkownika.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać nadpisany za pomocą opcji --uid.

Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany opcjami --firstuid i --lastuid.

Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik. Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie USERGROUPS na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą mieli identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Podstawowe grupy użytkowników mogą zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji --gid lub --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto użytkowników można dodać do jednej lub większej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf albo przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie opcji linii poleceń --add_extra_groups.

adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń --home, a powłoka - przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał przydzieloną właściwą grupę.

adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt for finger (gecos) information and a password. The gecos may also be set with the --gecos option. With the --disabled-login option, the account will be created but will be disabled until a password is set. The --disabled-password option will not set a password, but login is still possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted home directory for the new user, add the --encrypt-home option. For more information, refer to the -b option of ecryptfs-setup-private(1).

Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local są następujące:
nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

0 jeśli
podano opcję --quiet
1 jeśli nie
podano żadnej z opcji --quiet i --debug
2 jeśli
podano opcję --debug

(To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest przestarzała i zostanie usunięta w którejś z przyszłych wersji programu adduser.)

 

Dodawanie użytkowników systemowych

adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym opcją, oraz z opcją --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie. Ostrzeżenie to można wyłączyć, używając opcji --quiet.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów systemowych określonych w pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID iLAST_SYSTEM_UID). Aby podać ściśle określony UID, należy użyć opcji --uid.

Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć opcji --group.

Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla zwykłych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę /usr/sbin/nologin (chyba że zostanie to nadpisane opcją --shell) oraz wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.  

Dodawanie zwykłych grup

Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla zwykłych użytkowników.

Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów zwykłych grup (FIRST_GID, LAST_GID), jednakże może zostać nadpisany opcją --gid.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.  

Dodawanie grup systemowych

Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona nowa grupa systemowa.

Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników systemowych (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednakże może zostać nadpisany opcją --gid.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.  

Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy

adduser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.  

OPCJE

--conf PLIK
Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.
--disabled-login
Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie nadane.
--disabled-password
Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie wciąż możliwy (na przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez autoryzacji za pomocą hasła.
--force-badname
By default, user and group names are checked against the configurable regular expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM if --system is specified) specified in the configuration file. This option forces adduser and addgroup to apply only a weak check for validity of the name. NAME_REGEX is described in adduser.conf(5).
--gecos GECOS
Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli ta opcja jest użyta, to adduser nie będzie prosił o podanie tych informacji.
--gid ID
Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy na podaną wartość. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.
--group
Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją --system, to zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.
--help
Wyświetla krótką instrukcję używania programu.
--home KATALOG
Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika, nadpisując tym samym domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.
--shell POWŁOKA
Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.
--ingroup GRUPA
Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie określonej przez opcję USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy to tylko podstawowej grupy użytkownika. Aby dodać użytkownika do dodatkowych grup, prosimy zobaczyć opis opcji add_extra_groups.
--no-create-home
Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.
--quiet
Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.
--debug
Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w programie adduser.
--system
Tworzy użytkownika systemowego lub grupę systemową.
--uid ID
Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość. adduser zakończy się błędem, jeżeli taki identyfikator jest już zajęty.
--firstuid ID
Nadpisuje wartość pierwszego dostępnego identyfikatora użytkownika (nadpisuje FIRST_UID podany w pliku konfiguracyjnym).
--lastuid ID
Nadpisuje wartość pierwszego ostatniego identyfikatora użytkownika (LAST_UID).
--add_extra_groups
Dodaje nowego użytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.
--version
Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

 

WARTOŚCI ZWRACANE

0
Podany użytkownik istnieje - albo został utworzony przez adduser, albo istniał w systemie przed wywołaniem adduder. Jeżeli adduser zwrócił 0, to uruchomienie programu adduser po raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.
1
Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodło się, ponieważ użytkownik bądź grupa już istniały z innym identyfikatorem UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub grupy została odrzucona ponieważ nie pasowała do skonfigurowanego wyrażenia regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser został zabity sygnałem.
Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które w takim wypadku są wypisywane na konsoli - można rozważyć niepodawanie opcji --quiet, aby adduser wypisał więcej informacji.

 

PLIKI

/etc/adduser.conf
Domyślny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.
/usr/local/sbin/adduser.local
Opcjonalne dodatki.

 

ZOBACZ TAKŻE

adduser.conf(5), deluser(8), groupadd(8), useradd(8), usermod(8), punkt 9.2.2 dokumentu Debian Policy.

 

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.  

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe łaty autorstwa Joerga Hoha i Stephena Grana.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
WSPÓLNE OPCJE
OPIS
Dodawanie zwykłych użytkowników
Dodawanie użytkowników systemowych
Dodawanie zwykłych grup
Dodawanie grup systemowych
Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
OPCJE
WARTOŚCI ZWRACANE
PLIKI
ZOBACZ TAKŻE
TŁUMACZENIE
PRAWA AUTORSKIE