rpm

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 9 czerwca 2002
Page Index
 

NAZWA

rpm - Menedżer pakietów RPM  

SKŁADNIA

 

ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIETÓW:

rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

rpm {-K|--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
    PLIK_PAKIETU ...

 

INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIETÓW:

rpm {-i|--install} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-U|--upgrade} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-F|--freshen} [opcje-instalacji] PLIK_PAKIETU ...

rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
    [--notriggers] [--testNAZWA_PAKIETU ...

 

RÓŻNE:

rpm {--initdb|--rebuilddb}

rpm {--addsign|--resign} PLIK_PAKIETU ...

rpm {--querytags|--showrc}

rpm {--setperms|--setugids} NAZWA_PAKIETU ...

 

opcje-wyboru


 [NAZWA_PAKIETU] [-a,--all] [-f,--file PLIK]
 [-g,--group GRUPA] {-p,--package PLIK_PAKIETU]
 [--hdrid SHA1] [--pkgid MD5] [--tid TID]
 [--querybynumber NUMER_NAGŁÓWKA] [--triggeredby NAZWA_PAKIETU]
 [--whatprovides WŁASNOŚĆ] [--whatrequires WŁASNOŚĆ]

 

opcje-zapytań


 [--changelog] [-c,--configfiles] [-d,--docfiles] [--dump]
 [--filesbypkg] [-i,--info] [--last] [-l,--list]
 [--provides] [--qf,--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA]
 [-R,--requires] [--scripts] [-s,--state]
 [--triggers,--triggerscripts]

 

opcje-weryfikacji


 [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]
 [--nodigest] [--nosignature]
 [--nolinkto] [--nomd5] [--nosize] [--nouser]
 [--nogroup] [--nomtime] [--nomode] [--nordev]

 

opcje-instalacji


 [--aid] [--allfiles] [--badreloc] [--excludepath STARA_ŚCIEŻKA]
 [--excludedocs] [--force] [-h,--hash]
 [--ignoresize] [--ignorearch] [--ignoreos]
 [--includedocs] [--justdb] [--nodeps]
 [--nodigest] [--nosignature] [--nosuggest]
 [--noorder] [--noscripts] [--notriggers]
 [--oldpackage] [--percent] [--prefix NOWA_ŚCIEŻKA]
 [--relocate STARA_ŚCIEŻKA=NOWA_ŚCIEŻKA]
 [--replacefiles] [--replacepkgs]
 [--test]

 

OPIS

rpm jest potężnym menedżerem pakietów, który może być używany do budowania, instalowania, odpytywania, weryfikowania, uaktualniania i usuwania pakietów oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików. Metadane zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące pakiet. Pakiety występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych, służących do opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach źródłowych, zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów binarnych.

Należy wybrać jeden z następujących podstawowych trybów: Odpytywania, Weryfikowania, Sprawdzania sygnatury, Instalowania/Uaktualniania/Odświeżania, Odinstalowywania, Inicjalizowania bazy danych, Przebudowywania bazy danych, Ponownego podpisywania, Dodawania sygnatury, ustawiania właścicieli i grup, Pokazywania etykiet zapytań, oraz Pokazywania konfiguracji.  

OPCJE OGÓLNE

Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

-?, --help
Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.
--version
Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego rpm-a.
--quiet
Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.
-v
Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu procesu.
-vv
Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.
--rcfile LISTA_PLIKÓW
Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LIŚCIE_PLIKÓW jest odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o konfiguracji. Istnieć musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy są zamieniane na wartość $HOME. Domyślną LISTĄ_PLIKÓW jest /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/<vendor>/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.
--pipe KOMENDA
Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.
--dbpath KATALOG
Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.
--root KATALOG
Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU. Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie używana przy sprawdzaniu zależności, a wszystkie skrypty (np. %post przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu pakietu) będą uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.
 

OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA

Ogólną postacią komendy instalowania rpm-a jest

rpm {-i|--install} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Instaluje to nowy pakiet.

Ogólną postacią komendy uaktualniania rpm-a jest

rpm {-U|--upgrade} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Uaktualnia to aktualnie zainstalowany lub instaluje pakiet w nowej wersji. Jest to to samo co install, lecz wszystkie inne wersje pakietu będą usunięte po zainstalowaniu nowego pakietu.

rpm {-F|--freshen} [install-options] PLIK_PAKIETU ...

Odświeży to pakiety, lecz tylko jeśli wcześniejsza wersja już istnieje. PLIK_PAKIETU może być podany jako URL ftp lub http. W tym wypadku pakiet zostanie pobrany przed zainstalowaniem. W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp i http w rpm.

--aid
Dodaje w razie potrzeby sugerowane pliki do zbioru transakcji.
--allfiles
Instaluje lub odświeża wszystkie pliki missingok (takie, których może brakować) z pakietu, niezależnie czy istnieją.
--badreloc
Do użytku w połączeniu z --relocate. Pozwala na relokowanie ścieżek wszystkich plików, nie tylko tych, których STARA_ŚCIEŻKA jest na liście podpowiedzi dla relokacji w pakiecie binarnym.
--excludepath STARA_ŚCIEŻKA
Nie instaluje plików, których nazwy rozpoczynają się od STARA_ŚCIEŻKA.
--excludedocs
Nie instaluje żadnych plików, które są zaznaczone jako dokumentacja (co tyczy się także podręczników man i texinfo).
--force
To samo, co użycie: --replacepkgs, --replacefiles i --oldpackage.
-h, --hash
Wypisuje 50 znaków krzyżyka, pokazując proces rozpakowywania archiwum. Używając z -v|--verbose, uzyskasz ładny obraz.
--ignoresize
Nie sprawdza, czy na zamontowanych systemach plików jest dość miejsca na zainstalowanie tego pakietu.
--ignorearch
Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy architektury binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.
--ignoreos
Umożliwia instalację lub uaktualnienie nawet w wypadku, gdy systemy operacyjne binarnego pakietu i hosta nie odpowiadają sobie.
--includedocs
Instaluje pliki dokumentacji. Tak jest domyślnie.
--justdb
Odświeża tylko bazę danych, a nie system plików.
--nodigest
Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych pakietu ani nagłówka przy odczycie.
--nosignature
Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.
--nodeps
Nie dokonuje sprawdzenia zależności przed instalowaniem, lub uaktualnieniem pakietu.
--nosuggest
Nie sugeruje pakietu(ów), które dostarczają brakującą zależność.
--noorder
Nie porządkuje pakietów do instalacji. Lista pakietów w normalnych wypadkach jest porządkowana na nowo, aby spełnić zależności.
--noscripts
--nopre
--nopost
--nopreun
--nopostun
Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts jest równoważna

--nopre --nopost --nopreun --nopostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %pre, %post, %preun oraz %postun.

--notriggers
--notriggerin
--notriggerun
--notriggerpostun
Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez instalację lub usuwanie pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

--notriggerin --notriggerun --notriggerpostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerin, %triggerun oraz %triggerpostun.

--oldpackage
Zezwala uaktualnianiu na zastąpienie nowszego pakietu starszym.
--percent
Wypisuje procenty podczas rozpakowywania plików z archiwum. Jest to zrobione w celu ułatwienia wywoływania pm-a z innych narzędzi.
--prefix NOWA_ŚCIEŻKA
Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od prefiksu instalacji w podpowiedziach dla relokacji na OWĄ_ŚCIEŻKĘ.
--relocate STARA_ŚCIEŻKA=NOWA_ŚCIEŻKA
Dla pakietów relokowalnych tłumaczy wszystkie ścieżki plików zaczynające się od STAREJ_ŚCIEŻKI w podpowiedziach dla relokacji na NOWĄ_ŚCIEŻKĘ. Ta opcja może używana wiele razy, jeśli ma być zrelokowane kilka różnych STARYCH_ŚCIEŻEK.
--replacefiles
Instaluje pakiety nawet jeśli zastępują one pliki z innych, już zainstalowanych pakietów.
--replacepkgs
Instaluje pakiety nawet jeśli niektóre z nich są już zainstalowane na tym systemie.
Nie instaluje pakietu, po prostu sprawdza i raportuje potencjalne
konflikty.
 

OPCJE USUWANIA

Ogólną postacią komendy usuwania rpm-a jest

rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts] [--notriggers] [--test] NAZWA_PAKIETU ...

Można użyć następujących opcji:

--allmatches
Usunie wszystkie wersje pakietu, które odpowiadają <NAZWIE_PAKIETU. Normalnie wyświetlany jest błąd, gdy nazwa ta odpowiada wielu pakietom.
--nodeps
Nie sprawdza zależności przed odinstalowaniem.
--noscripts
--nopreun
--nopostun
Nie wywołuje skryptów o podanej nazwie. Opcja --noscripts przy usuwaniu pakietów jest równoważna

--nopreun --nopostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %preun oraz %postun.

--notriggers
--notriggerun
--notriggerpostun
Nie wywołuje skryptów, które są pociągane przez usunięcie pakietu. Opcja --notriggers jest równoważna

--notriggerun --notriggerpostun

i wyłącza wykonywanie odpowiadających im skryptów %triggerun oraz %triggerpostun.

--test
Nie odinstalowuje niczego naprawdę, przechodzi tylko przez kolejne etapy. Przydatne w połączeniu z opcją -vv w celach diagnostycznych.
 

OPCJE ZAPYTAŃ

Ogólną postacią komendy zapytania rpm-a jest

rpm {-q|--query} [opcje-wyboru] [opcje-zapytań]

Można podać format, w jakim powinna zostać wypisywana informacja o pakiecie. Aby tego dokonać, użyj opcji


 --qf|--queryformat FORMAT_ZAPYTANIA

z dołączonym łańcuchem formatującym FORMAT_ZAPYTANIA. Formaty zapytań są zmodyfikowanymi wersjami standardowego formatowania printf(3). Format jest złożony ze statycznych łańcuchów (które mogą zawierać standardowe znaki specjalne C - dla nowych linii, tabulacji itp.) oraz formatek typu, podobnych do tych z printf(3). Ponieważ rpm już zna typ do wypisania, specyfikacja typu jest pomijana. W jej miejsce wchodzi nazwa etykiety wypisywanego nagłówka, ujęta w znaki {}. Nazwy etykiet nie są wrażliwe na wielkość liter, a początkowa część RPMTAG_ nazwy etykiety może być opuszczona.

Można zażądać innych formatów wyjściowych przez zakończenie etykiety :znacznik_typu. Obecnie obsługiwane są następujące typy:

:armor
Pakuje klucz publiczny w osłonę ASCII.
:base64
Koduje dane binarne przy w base64.
:date
Używa formatu "%c" strftime(3).
:day
Używa formatu "%a %b %d %Y" strftime(3).
:depflags
Formatuje flagi zależności.
:fflags
Formatuje flagi plików.
:hex
Formatuje szesnastkowo.
:octal
Formatuje ósemkowo.
:perms
Formatuje uprawnienia plików.
:shescape
Zabezpiecza pojedyncze cudzysłowy do użycia w skrypcie.
:triggertype
Wyświetla przyrostek skryptów pociąganych.

Na przykład aby wypisać tylko nazwy odpytywanych pakietów, można użyć jako łańcucha formatującego samego %{NAME}. Aby wypisać nazwy pakietów i informacje o dystrybucji w dwóch kolumnach, można użyć %-30{NAME}%{DISTRIBUTION} (Nazwa będzie w 30 znakowym okienku, z wyrównaniem do lewej - zobacz printf(3) - przyp. tłum.)

rpm uruchomiony z argumentem --querytags wypisze listę wszystkich znanych etykiet.

Istnieją dwa podzbiory opcji dla odpytywania: wybór pakietu i wybór informacji.  

OPCJE WYBORU PAKIETU:

NAZWA_PAKIETU
Odpytuje zainstalowany pakiet o nazwie NAZWA_PAKIETU.
-a, --all
Odpytuje wszystkie zainstalowane pakiety.
-f, --file PLIK
Odpytuje pakiet będący właścicielem PLIKU.
-g, --group GRUPA
Odpytuje pakiety o grupie GRUPA.
-p, --package PLIK_PAKIETU
Odpytuje (nie zainstalowany) pakiet PLIK_PAKIETU. Plik ten może być podany jako URL w stylu ftp lub http. W takiej sytuacji, przed odpytaniem plik zostanie pobrany. W sekcji OPCJE FTP/HTTP znajduje się więcej informacji o wewnętrznej obsłudze klienckiej ftp i http w rpm-ie. Argumenty PLIK_PAKIETU nie będące pakietami binarnymi są interpretowane jako pliki manifest w formacie ASCII. Dopuszczalne są komentarze zaczynające się od '#', a każda linia pliku manifest może zawierać oddzielone odstępami wyrażenia glob, włącznie z URL-ami ze zdalnymi wyrażeniami glob, które będą rozwijane na ścieżki podstawiane w miejsce pliku manifest jako dodatkowe PLIKI_PAKIETU do odpytania.
--pkgidMD5
Odpytuje pakiet zawierający podany identyfikator pakietu, będący skrótem MD5 połączonego nagłówka i zawartości danych.
--querybynumber NUMBER_NAGŁÓWKA
Odpytuje bezpośrednio wpis z bazy o tym NUMERZE_NAGŁÓWKA; przydatne tylko do diagnostyki.
--specfile PLIK_SPEC
Przetwarza i odpytuje PLIK_SPEC tak, jakby był pakietem. Chociaż nie jest dostępna cała informacja (np. lista plików), to ten typ zapytań umożliwia używanie rpm-a do wyciągania informacji z plików spec bez potrzeby pisania specyficznego parsera.
--tid TID
Odpytuje pakiet(y) o podanym identyfikatorze transakcji TID. Aktualnie jako identyfikator używany jest uniksowy znacznik czasu (timestamp). Wszystkie pakiety instalowane lub usuwane w pojedynczej transakcji mają wspólny identyfikator.
--triggeredby NAZWA_PAKIETU
Odpytuje pakiety, które są pociągnięte przez pakiety NAZWA_PAKIETU.
--whatprovides WŁASNOŚĆ
Odpytuje wszystkie pakiety udostępniające podaną WŁASNOŚĆ.
--whatrequires WŁASNOŚĆ
Odpytuje wszystkie pakiety wymagające do poprawnego działania podanej WŁASNOŚCI.
 

OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:

--changelog
Wyświetla informacje o zmianach dla tego pakietu.
-c, --configfiles
Listuje tylko pliki konfiguracyjne (wymusza -l).
-d, --docfiles
Listuje tylko pliki dokumentacji (wymusza -l).
--dump
Wyrzuca informacje o pliku w następujący sposób:

ścieżka rozmiar czas_mod suma_md5 prawa właściciel grupa konfig dokum rdev symlink

Ta opcja musi być użyta z przynajmniej jednym z -l, -c, -d. --filesbypkg Listuje wszystkie pliki z każdego z pakietów.

-i, --info
Wyświetla informację o pakiecie zawierające nazwę, wersję i opis. O ile podano --queryformat, to jest on używany.
--last
Porządkuje listing pakietów podczas instalowania tak, że ostatnie pakiety są na górze.
-l, --list
Listuje pliki z pakietu.
--provides
Listuje właściwości, które udostępnia pakiet.
-R, --requires
Listuje pakiety, od których zależy ten pakiet.
--scripts
Listuje specyficzne dla pakietu skrypty, które są używane jako część procesu instalowania i odinstalowywania.
-s, --state
Wyświetla stany plików w pakiecie (wymusza -l). Stan każdego pliku może być jednym z normalny, niezainstalowany lub zastąpiony.
--triggers, --triggerscripts
Wyświetla skrypty wywoływane przez inne pakiety (triggery) zawarte w pakiecie.
 

OPCJE WERYFIKACJI

Ogólną postacią komendy weryfikacji rpm-a jest

rpm {-V|--verify} [opcje-wyboru] [opcje-weryfikacji]

Weryfikowanie pakietu porównuje informacje o zainstalowanych plikach w pakiecie z informacją o plikach pobraną z oryginalnego pakietu, zapisanego w bazie rpm-a. Wśród innych rzeczy, porównywane są rozmiary, sumy MD5, prawa, typ, właściciel i grupa każdego pliku. Wszystkie niezgodności są natychmiast wyświetlane. Pliki, które nie były zainstalowane z pakietu, jak na przykład dokumentacja przy instalacji z opcją "--excludedocs", są po cichu ignorowane.

Opcje wyboru pakietów są takie same jak dla odpytywania pakietów (włącznie z plikami manifest jako argumentami). Inne opcje unikalne dla trybu weryfikacji to:

--nodeps
Nie weryfikuje zależności pakietów.
--nodigest
Nie weryfikuje skrótów kryptograficznych nagłówka ani pakietu.
--nofiles
Nie weryfikuje żadnych atrybutów plików pakietu przy odczycie.
--noscripts
Nie wykonuje skryptów %verifyscript (nawet jeśli są).
--nosignature
Nie weryfikuje sygnatur pakietu ani nagłówka przy odczycie.
--nolinkto
--nomd5
--nosize
--nouser
--nogroup
--nomtime
--nomode
--nordev
Nie weryfikuje odpowiednich atrybutów plików.

Format wyjścia to łańcuch 9 znaków, z możliwym znacznikiem atrybutu:

c %config plik konfiguracyjny.
d %doc plik dokumentacji.
g %ghost plik nie istniejący (nie dołączony do danych pakietu).
l %license plik licencji.
r %readme plik przeczytaj-to.

z nagłówka pakietu, zakończonych nazwą pliku. Każdy z 9 znaków oznacza wynik porównania jednego atrybutu pliku z wartością atrybutu zapisaną w bazie danych. Pojedyncza "." (kropka) oznacza, że test przeszedł pomyślnie, natomiast pojedynczy "?" (znak zapytania) oznacza, że test nie mógł być przeprowadzony (na przykład uprawnienia pliku uniemożliwiają odczyt). W pozostałych przypadkach znak oznacza niepowodzenie odpowiadającego mu testu --verify:

S (Size) - rozmiar pliku się różni
M (Mode) - tryb (uprawnienia lub typ) pliku się różni
5 (MD5) - suma MD5 się różni
D (Device) - numery główny/poboczny urządzenia się nie zgadzają
L (Link) - ścieżka dowiązania się nie zgadza
U (User) - właściciel pliku się różni
G (Grupa) - grupa pliku się różni
T (mTime) - czas modyfikacji pliku się różni

 

WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKRÓTU

Ogólne postacie komend związanych z sygnaturami cyfrowymi to

rpm --import KLUCZ_PUBLICZNY ...

rpm {--checksig} [--nosignature] [--nodigest]
    PLIK_PAKIETU ...

Opcja --checksig sprawdza wszystkie skróty kryptograficzne i sygnatury zawarte w PLIKU_PAKIETU, aby zapewnić jego integralność i pochodzenie. Zauważ, że sygnatury są teraz weryfikowane przy każdym odczycie pakietu, a --checksig jest przydatne do zweryfikowania wszystkich skrótów i sygnatur związanych z pakietem.

Sygnatury cyfrowe nie mogą być zweryfikowane bez klucza publicznego. Klucz publiczny w opakowaniu ASCII może być dodany do bazy rpm-a przy użyciu --import. Zaimportowany klucz publiczny jest przechowywany w nagłówku, a zarządzanie pierścieniem kluczy wykonuje się dokładnie tak samo, jak zarządzanie pakietami. Na przykład, wszystkie aktualnie zaimportowane klucze publiczne można wyświetlić przez:

rpm -qa gpg-pubkey*

Szczegółowe informacje o konkretnym kluczu publicznym po zaimportowaniu mogą być wyświetlone przez odpytywanie. Oto informacje o kluczu GPG/DSA Red Hata:

rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

Na koniec, klucze publiczne mogą być usunięte po zaimportowaniu tak samo jak pakiety. Oto jak usunąć klucz GPG/DSA Red Hata:

rpm -e gpg-pubkey-db42a60e  

PODPISYWANIE PAKIETU

rpm --addsign|--resign PLIK_PAKIETU ...

Obie opcje, --addsign i --resign generują i umieszczają nowe sygnatury dla każdego podanego pakietu PLIK_PAKIETU, zastępując wszystkie istniejące sygnatury. Dwie opcje istnieją z przyczyn historycznych, aktualnie nie ma różnic w ich zachowaniu.  

UŻYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIETÓW

Aby podpisać pakiety przy użyciu GPG, rpm musi być skonfigurowany, aby mógł uruchamiać GPG i odnaleźć pierścień kluczy z odpowiednimi kluczami. Domyślnie rpm używa przy szukaniu kluczy tych samych konwencji co GPG, czyli zmiennej środowiskowej $GNUPGHOME. Jeśli pierścienie kluczy nie są zlokalizowane tam, gdzie GPG ich oczekuje, trzeba skonfigurować makro %_gpg_path aby wskazywała na lokalizację pierścieni kluczy GPG, które mają być używane.

Dla kompatybilności ze starszymi wersjami GPG, PGP oraz rpm-a, powinny być skonfigurowane tylko pakiety sygnatur OpenPGP V3. Mogą być używane algorytmy weryfikacji DSA lub RSA, ale DSA jest preferowany.

Jeśli chcesz podpisywać pakiety, które sam tworzysz, musisz też utworzyć swój własny klucz publiczny i poufny (zobacz podręcznik GPG). Będziesz też potrzebował skonfigurować makra rpm-a:

%_gpg_name
Nazwa "użytkownika", którego klucz będzie używany do podpisu.

Na przykład, aby użyć GPG do podpisania pakietów jako użytkownik "John Doe <jdoe@foo.com>" z pierścieni kluczy zlokalizowanych w /etc/rpm/.pgp, przy użyciu programu /usr/bin/gpg, załączyłbyś

%_gpg_path /etc/rpm/.gpg
%_gpg_name John Doe <jdoe@foo.com>
%_gpgbin /usr/bin/gpg

w pliku konfiguracji makr. Do ogólnosystemowej konfiguracji użyj /etc/rpm/macros, a dla lokalnej ~/.rpmmacros.  

OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH

Ogólna postać komendy przebudowywania bazy danych rpm-a to

rpm {--initdb|--rebuilddb} [-v] [--dbpath KATALOG] [--root KATALOG]

Użyj --initdb aby utworzyć nową bazę danych lub --rebuilddb, aby przebudować indeksy bazy danych z nagłówków zainstalowanych pakietów.  

WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI

Polecenie

rpm --showrc

pokazuje wartości, których rpm będzie używał dla wszystkich opcji, które są aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz macros.  

OPCJE FTP/HTTP

rpm może działać jako klient FTP i/lub HTTP, co pozwala na odpytywanie lub instalowanie pakietów z Internetu. Pliki pakietów do operacji instalacji, uaktualnienia lub odpytania mogą być podane jako URL w stylu ftp lub http:

ftp://UŻYTKOWNIK:HASŁO@HOST:PORT/ścieżka/do/pakietu.rpm

Jeśli część :HASŁO jest pominięta, użytkownik zostanie o nie zapytany (jednokrotnie na parę użytkownik/host). Jeśli pominięto nazwę użytkownika i hasło, używany jest anonimowy ftp. We wszystkich przypadkach używane są pasywne (PASV) transfery ftp.

rpm zezwala na używanie z URL-ami ftp następujących opcji:

--ftpproxy HOST
Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów ftp, co umożliwia użytkownikom ściąganie danych przez zapory ogniowe, które używają systemów proxy. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpproxy.
--ftpport PORT
Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia ftp na serwerze proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_ftpport.

rpm zezwala na używanie z URL-ami http następujących opcji:

--httpproxy HOST
Podany HOST będzie używany jako proxy dla wszystkich transferów http. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_httpproxy.
--httpport PORT
Numer PORTU TCP, którego użyć do połączenia http na serwerze proxy zamiast portu domyślnego. Opcja ta może być też podana przez skonfigurowanie makra %_httpport.
 

SPRAWY SPADKOWE

 

Uruchamianie rpmbuild

Tryby budowania rpm-a znajdują się teraz w programie /usr/bin/rpmbuild. Mimo że spadkowa kompatybilność zapewniona przez wymienione niżej aliasy popt jest wystarczająca, kompatybilność nie jest doskonała; dlatego kompatybilność trybu budowania poprzez aliasy popt jest usuwana z rpm-a. Zainstaluj pakiet rpm-build i zobacz rpmbuild(8), gdzie znajduje się dokumentacja wszystkich trybów budowania rpm poprzednio udokumentowana w niniejszym rpm(8).

Dodaj następujące linie do /etc/popt, jeśli chcesz nadal uruchamiać rpmbuild z linii poleceń rpm-a:

rpm   exec --bp        rpmb -bp
rpm   exec --bc        rpmb -bc
rpm   exec --bi        rpmb -bi
rpm   exec --bl        rpmb -bl
rpm   exec --ba        rpmb -ba
rpm   exec --bb        rpmb -bb
rpm   exec --bs        rpmb -bs 
rpm   exec --tp        rpmb -tp 
rpm   exec --tc        rpmb -tc 
rpm   exec --ti        rpmb -ti 
rpm   exec --tl        rpmb -tl 
rpm   exec --ta        rpmb -ta
rpm   exec --tb        rpmb -tb
rpm   exec --ts        rpmb -ts 
rpm   exec --rebuild     rpmb --rebuild
rpm   exec --recompile    rpmb --recompile
rpm   exec --clean      rpmb --clean
rpm   exec --rmsource     rpmb --rmsource
rpm   exec --rmspec      rpmb --rmspec
rpm   exec --target      rpmb --target
rpm   exec --short-circuit  rpmb --short-circuit
 

PLIKI

 

Konfiguracja rpmrc

/usr/lib/rpm/rpmrc
/usr/lib/rpm/<vendor>/rpmrc
/etc/rpmrc
~/.rpmrc
 

Konfiguracja makr

/usr/lib/rpm/macros
/usr/lib/rpm/<vendor>/macros
/etc/rpm/macros
~/.rpmmacros
 

Baza danych

/var/lib/rpm/Basenames
/var/lib/rpm/Conflictname
/var/lib/rpm/Dirnames
/var/lib/rpm/Filemd5s
/var/lib/rpm/Group
/var/lib/rpm/Installtid
/var/lib/rpm/Name
/var/lib/rpm/Packages
/var/lib/rpm/Providename
/var/lib/rpm/Provideversion
/var/lib/rpm/Pubkeys
/var/lib/rpm/Removed
/var/lib/rpm/Requirename
/var/lib/rpm/Requireversion
/var/lib/rpm/Sha1header
/var/lib/rpm/Sigmd5
/var/lib/rpm/Triggername
 

Tymczasowe

/var/tmp/rpm*  

ZOBACZ TAKŻE

popt(3),
rpm2cpio(8),
rpmbuild(8),

http://www.rpm.org/ <URL:http://www.rpm.org/>

 

AUTORZY

Marc Ewing <marc@redhat.com>
Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
Erik Troan <ewt@redhat.com>


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
ODPYTYWANIE I WERYFIKACJA PAKIETÓW:
INSTALOWANIE, UAKTUALNIANIE I USUWANIE PAKIETÓW:
RÓŻNE:
opcje-wyboru
opcje-zapytań
opcje-weryfikacji
opcje-instalacji
OPIS
OPCJE OGÓLNE
OPCJE INSTALOWANIA I UAKTUALNIANIA
OPCJE USUWANIA
OPCJE ZAPYTAŃ
OPCJE WYBORU PAKIETU:
OPCJE ZAPYTANIA PAKIETU:
OPCJE WERYFIKACJI
WERYFIKACJA CYFROWEJ SYGNATURY I SKRÓTU
PODPISYWANIE PAKIETU
UŻYWANIE GPG TO PODPISYWANIA PAKIETÓW
OPCJE PRZEBUDOWYWANIA BAZY DANYCH
WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI
OPCJE FTP/HTTP
SPRAWY SPADKOWE
Uruchamianie rpmbuild
PLIKI
Konfiguracja rpmrc
Konfiguracja makr
Baza danych
Tymczasowe
ZOBACZ TAKŻE
AUTORZY